Perşembe , Mayıs 23 2024

Teleferik projesi sarpa mı sarıyor?…


 Fethiye Ticaret Odasının önderliğinde Ölüdeniz Turizm Geliştirme Kooperatifinin de ortak olduğu Fethiye Güç birliği Turizm Geliştirme Ltd. Şirketi’nin Babadağ Teleferik projesinde çok çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Bu projenin ihale için gün sayılırken, ihalenin iptal olması an meselesi gibi görünüyor.  Daha önce yapılan anlaşmalar, yapılan hatalar,  eksik hazırlanan çalışmalar, ben bilirim havasıyla yapılan şartnameler sonucu Fethiye’nin yıllardır beklediği teleferik projesini ne hale sokuyor detaylarıyla haberimizde…                                                                                                                    Fethiye 1.Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılmış olan 2016/524 Es sayılı dosya halen derdesttir. Dava sonuçlanmadan tüzel kişiliği yargılamaya matuf kurulun vermiş olduğu ihale kararı hukuken dayanağı yoktur.

Babadağın kiralanması için kurulan güç birliği şirketi değer ortağına sormadan ihale yapma kararı aldığı bundan dolayı Şirket tek taraflı yönetilmeye Ticaret Odasının bir birimi gibi  Güç birliği şirketi haline döndürüldüğü konuşuluyor.                                                                                                                                        İhalede teknik olarak eksiklik de söz konusudur Babadağ Mesire Yeri ve Hava Sporları Merkezi’nin işletilmesi işine ait 7 TEMMUZ 2011 tarihli İhale sözleşmesinde 380 ha olan alanın ihaleden sonra Orman Genel Müdürlüğü makamının 06.03.2014 tarih ve 361474 sayılı oluru ile 429 ha çıkartılması da hukuka aykırıdır.                                                                                                                                                                  Daha önceki tarihlerde alınan fiyat tekliflerinde ve Fethiye Güç Birliği Şirketi’nin açıklamalarında 8 – 11 milyon €’ luk tekliflerin nasıl oluyor da 30 milyon$ veya 70 – 80 milyon TL’ye ye nasıl çıkarıldığı kafalarda soru işaretleri bırakmıştır.                                                                                                                                                 Amaç Fethiye’ye turizme katkı sağlamak ise fiyatların gerçeği yansıtması gerekmektedir. Fethiye’ye yapılacak teleferik yıllardan beri bölgede herkesin yakındığı Göcek tüneli gibi geri dönüşü olmayan bir hal almamalıdır. Güç Birliği Şirketi yetkililerinin bu soruları kamuoyu önünde açıklamaları gerekmektedir.
Fethiye Ticaret Odasının önderliğinde Ölüdeniz Turizm Geliştirme Kooperatifinin de ortak olduğu Fethiye Güç birliği Turizm Geliştirme Ltd. Şirketi’nin Babadağ Teleferik projesi ile ilgili 03.04.2017 tarihinde ihale tarihi olarak belirlemiştir. Bu ihale ile ilgili olarak ihalede bulunan usule aykırılıkları Fethiye halkıyla paylaşıyoruz.

1. Öncelikle ihale kararı 10.01.2017 tarihli müdürler kurulu kararının 15 nolu kararı ile alınmış ve bu idari şartnamenin 7.maddesinde belirtilmiştir.  Oluşturulan Müdürler Kurulu 01.07.2016 tarihli Olağanüstü Genel Kurul ile oluşturulmuş olup, bu olağanüstü Genel Kurul’daki hukuka aykırılık nedeni ile Fethiye 1.Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılmış olan 2016/524 Es sayılı dosya halen derdesttir. Dava sonuçlanmadan tüzel kişiliği yargılamaya matuf kurulun vermiş olduğu ihale kararı hukuken dayanağı yoktur.
2. İhale kararı alınır iken Ölüdeniz Turizm Geliştirme Kooperatifinin görüşü alınmamıştır. Yine şirketin geleceğine yönelik işlemlerin süresi, bedeli konusunda şirket genel kurulundan karar alınmamıştır. Davalı olan yönetim kurulu ortağı yok sayarak ihale şartnamesi hazırlamıştır.
3. İhalede teknik olarak eksiklik de söz konusudur Babadağ Mesire Yeri ve Hava Sporları Merkezi’nin işletilmesi işine ait 7 TEMMUZ 2011 tarihli İhale sözleşmesinde 380 ha olan alanın ihaleden sonra Orman Genel Müdürlüğü makamının 06.03.2014 tarih ve 361474 sayılı oluru ile 429 ha çıkartılması da hukuka aykırıdır.
TEKNİK DETAYLARI AŞAĞIDA BELİRTİLDİĞİ ÜZERE 380 HEKTAR İÇİN SÖZLEŞME İMZLANMIŞ, YETERLİ ONA VE İZİN ALINMADAN BU ALAN 429 HEKTARA ÇIKARTILMIŞ. İMZALANAN SÖZLEŞME İLE ÇIKARILAN ALAN BİRBİRİNİ TUTMAMAKTADIR. MEVCUT HALİ İLE İHALE İPTALE MATUFTUR.

07.07.2011 tarihinde, Fethiye Güç Birliği Turizm Tanıtım Ticaret Ltd. Şti. ile Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı arasında “Babadağ Mesire Yeri ve Hava Sporları Merkezi’nin işletilmesi işi “için sözleşme imzalanmıştır.
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü  Mesire Yerleri Daire Başkanlığının 20.04.2004 tarih ve B.18.O.MPG.O.04-01/396-2237 sayılı  yazı ile 380 ha’lık alan mesire yeri olarak tescil edilmiştir.
Doğa Koruma ve Milli parklar Genel Müdürlüğünce 20.10.2005 tarihinde 1 / 1000 ölçekli. Babadağ Mesire Yeri Gelişme Planı onaylanmıştır.
“7 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE İMZALANAN NOTER ONAYI”
1–SÖZLEŞME
TARAFLAR
Madde1:
Bir tarafta T.C.Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı adına Kurum Başkanınca verilen yetkiye göre hareket eden İhale Yetkilisi ve İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı Mehmet Orhan YAPICIOĞLU ile diğer tarafta sözleşme süresince işletilmesini taahhüt eden Fethiye Güç Birliği Turizm Tanıtma ve Ticaret Limitet şirketi adına hareket eden Akif ARICAN arasında işbu sözleşme akdedilmiştir.
TAAHHÜDÜN YERİ
Adı: Babadağ Mesire ve Hava Sporları Merkezi
Sahanın Alanı: Ekli Doğa Koruma ve Milli parklar Genel Müdürlüğünce 20.10.2005 tarihinde onaylanan Babadağ Mesire Yeri Gelişme Planı ve 1/25000 Ölçekli Çevre düzeni Planında belirtilen alandır. (380 ha)
SÖZLEŞMENİN KONUSU
Madde 3:
Fethiye-Göçek Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içersin de bulunan ve Muğla Özel Çevre Koruma Müdürlüğünün faaliyet alanında kalan, Doğa Koruma ve Milli Parkalar Genel Müdürlüğünce 20.10.2005 tarihinde onaylanan Babadağ Mesire Yeri Gelişme planına ve ekli 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planına uygun olarak teleferik projesinin gerçekleştirilmesi ve tesislerin işletilmesi işidir
2 – İŞLETME ESASLARI
İşletmeci, Doğa Koruma ve Milli Parkalar Genel Müdürlüğünce 20.10.2005 tarihinde onaylanan Babadağ Mesire Yeri Gelişme planına ve ekli 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında öngörülen kullanım alanı dışında tasarrufta bulunamaz.
YASAKLAR BÖLÜMÜ                                                                                                                                              İşletmeci, yer teslimi esnasında kendisine tutanakla verilecek olan ve özellikleri belirtilerek kendisine teslim edilen hizmet ünitelerinin dışında yer işgal edemez. İlave yapamaz, sökemez, şeklini değiştiremez. Ancak, Doğa Koruma ve Milli Parkalar Genel Müdürlüğünce 20.10.2005 tarihinde onaylanan Babadağ Mesire Yeri Gelişme planına ve ekli 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planına uygun olarak hazırlanan avan proedeyer alan yapı, tesis ve saha düzenlemeleri ile ilgili olarak plan hükümleri doğrultusunda gerekli iş ve işlemler yapılır.
Saha ve tesislerin tesliminden sonra İşletmeci hiçbir noksanlığa itiraz edemez.

Tebliğ
Maliye Bakanlığından:
Milli Emlak Genel Tebliği
(Sıra No : 300)
XIII. SÖZLEŞME DÜZENLENMESİ VE YER TESLİMİ
Noterlikçe tescil edilen sözleşmenin idareye tesliminden itibaren, 15 gün içerisinde idare, taşınmazı müşteriye mahallinde tanzim edilecek tutanakla şartnamede belirtilen sınır ve evsafa göre teslim eder.
“Tabii afetler (yangın, deprem su basması vs.), ülkede genel veya tesisin bulunduğu yerde kısmi seferberlik ilanı, genel veya kısmi grev, lokavt gibi kısmi hak kullanımından doğan imkânsızlıkların meydana gelmesi, bulaşıcı hastalık, salgın gibi olayların çıkması ve benzeri haller gibi mücbir sebepler ile sözleşmenin düzenlenmesinden sonra ortaya çıkan ve kamudan kaynaklanan hakkın kullanımı engelleyen sebepler hariç olmak üzere sözleşmenin devamı süresince kiracının, sözleşmenin niteliğinin değiştirilmesine, kira süresinin uzatılmasına, kira bedelinin indirilmesine, kiralanan alanın yüzölçümünün değiştirilmesine yönelik talepleri değerlendirilmeye alınmadan reddedilecektir.” demesine rağmen sözleşme imzalayan yüklenici ile idare, edinimi sözleşmede tanımlanan şekilde yerine getirmekle yükümlü oldukları halde buna uyulmamış ve Fethiye Güç birliğinin yazılı başvurusu üzerine Orman Genel Müdürlüğü makamının 06.03.2014 tarih ve 361474sayılı oluru mesire yerinde sınır değişikliği yapılarak alan büyüklüğünü 429 ha’ a çıkartılmıştır.
Mart 2013 tarih ve 28578 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Mesire Yerleri Yönetmeliğinin Üçüncü Bölümü (Ayrılma ve Onama, Planlama, Projelendirme ve Uygulama, Sınır Değişikliği ve İptali) bölümünde “Şartname ve sözleşmeye aykırı hususların tespiti halinde sözleşme kendiliğinden hükümsüz kalır” hükmü yer almaktadır.

İmar Planı
6831 sayılı Yasanın 11’inci maddesi gereğince ormanlar Hazine adına tescil edilir. Anayasa ile katı kurallarla güvece altına alınmış olan ormanların imar uygulamasına tabi tutulması, parçalara bölünmesi ve “arsa” vasfında yeni parsellerin oluşturulması mümkün değildir.
A – Orman ve İmar Uygulaması
6831 sayılı Orman Yasasının, 22.05.1987 tarih, 3373 sayılı Yasa ile değişik 11’inci madde üçüncü fıkrası: “Kadastrosu yapılıp kesinleşen Devlete ait ormanlar, tapu dairelerince hiçbir harç, vergi ve resim alınmaksızın Hazine adına tescil olunur” hükmündedir
Anayasa ile katı kurallarla güvece altına alınmış olan ormanların imar uygulamasına tabi tutulması, parçalara bölünmesi ve “arsa” vasfında yeni parsellerin oluşturulması mümkün değildir.
O nedenle de; uygulama sınırında orman bulunuyorsa; bu orman uygulama sahası dışında tutulur. Eğer orman küçük bir sahayı kapsıyorsa ve de tamamen uygulama sahası içerisinde kalıyorsa; o takdirde, orman olan bölüm, imara tabi toplam yüz ölçüme dahil edilmez. Yani, uygulama sahasının dış sınırı belirlendikten sonra, orman yüzölçümü düşülür ve umuma ayrılan tesisler için kesilecek DOP miktarı, geri kalan yüz ölçüme göre hesaplanır.
Ayrıca, var olan bu ormanlık saha için diğer taşınmazlardan DOP kesilmesi yoluna gidilmez.
Bu konu hakkında örnek DANIŞTAY Kararları;
Özet: “Orman alanı olarak belirlenmiş yerlerin, inşaata elverişli imar parseli haline getirilmeyecek alanlar olması nedeniyle, parselasyon işlemine tabi tutulamazlar” (6.Dairesinin 16.03.2007 tarih, E.2005/28, K.2007/1673 sayılı kararı);
Bu durumda orman mülkiyetindeki alanda katlı otoparkın yapılması mümkün değildir.
Bu nedenle Babadağ mesire yeri için yapılan imar planının iptali her an mümkündür.
AYRICA,
Daha önceki tarihlerde alınan fiyat tekliflerinde ve Fethiye Güç Birliği Şirketi’nin açıklamalarında 8 – 11 milyon €’ luk tekliflerin nasıl oluyor da 30 milyon$ veya 70 – 80 milyon TL’ye ye nasıl çıkarıldığı kafalarda soru işaretleri bırakmıştır. Amaç Fethiye’ye turizme katkı sağlamak ise fiyatların gerçeği yansıtması gerekmektedir. Fethiye’ye yapılacak teleferik yıllardan beri bölgede herkesin yakındığı Göcek tüneli gibi geri dönüşü olmayan bir hal almamalıdır. Güç Birliği Şirketi yetkililerinin bu soruları kamuoyu önünde açıklamaları gerekmektedir.

About egegazetesi

Check Also

“Çok Güzel Bir Proje Yapacağız”

Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Değirmenbaşı Konaklamasız Orman Parkı’nın işletme ihalesi gerçekleştirildi ve …